Somic Oy Yleiset sopimusehdot sekä palveluiden erityisehdot

Somic Oy(1) Yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille (1.11.2023)

1. Sopimus

Näitä yleisiä sopimusehtoja (”yleiset sopimusehdot”) sovelletaan Somic Oy:n ja sen konserniyhtiöiden (”Somic tai Somic Oy”) yritysasiakkaille (myöhemmin ”asiakas”) toimittamiin palveluihin ja tuotteisiin (”palvelu”), ellei palvelukohtaisesti ole erilailla sovittu.

Jokaisen palvelun sisältö ja hinnat määritellään sopimuksessa. Yleisten sopimusehtojen lisäksi sopimukseen sovelletaan Somic Oy:n palveluiden erityisehtoja siten, että kommunikaatio- ja tietoliikennepalveluihin sovelletaan kommunikaatio- ja tietoliikennepalveluiden erityisehtoja, verkon kauttta toimitettaviin sovelluspalveluihin sovelluspalveluiden erityisehtoja, asiantuntijapalveluihin asiantuntijapalveluiden erityisehtoja sekä laitteiden osalta sopimuksiin sovelletaan laite-erityisehtoja.

Sopimuksen tulkinnassa noudatetaan seuraavaa etusijajärjestystä:

 1. Sopimuksen sopimusteksti
 2. Somic Oy Yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille
 3. Somic Oy palveluiden erityisehdot:
  • Kommunikaatio- ja tietoliikennepalvelut
  • Sovelluspalvelut
  • Asiantuntijapalvelut
  • Laitteet
 4. Muut sopimuksen liitteet

Palveluihin voi lisäksi soveltua käyttöehtoja, jotka asiakkaan tai loppukäyttäjän katsotaan hyväksyneen viimeistään aloittaessaan palveluiden käyttö.

Somic voi muuttaa käyttöehtoja ilmoittamalla siitä asiakkaalle tai loppukäyttäjälle.

2. Sopimuksen käsitteistö

Yleisissä sopimusehdoissa, erityisehdoissa ja sopimuksessa käytetään seuraavia käsitteitä:

Asiantuntijapalvelut

Näitä palveluita ovat erilliset tehtävät ja työsuoritteet kuten konsultointi.

Dokumentaatio

Sopimuksessa sovitut dokumentit, jotka kuuluvat palvelun hyödyntämiseen asiakkaan toiminnassa.

Erityisehdot

Somic Oy:n palvelukohtaisesti sovellettavat erityisehdot: kommunikaatio- ja tietoliikennepalvelut, sovelluspalvelut, asiantuntijapalvelut ja laitteet.

Hinnasto

Somic Oy:n kulloinkin voimassa olevat palvelujen ja niihin liittyvien maksujen hinnat.

Jatkuvat palvelut

Toistuvaan laskutukseen perustuva palvelu, esimerkiksi asiakkaan käytössä olevat kommunikaatio- ja tietoliikennepalvelu, sovelluksen, sovellusten tai asiakkaan muiden järjestelmien tuki- ja ylläpitopalvelut, asiakkaan loppukäyttäjien tukipalvelut tai muut toistuva Somic Oy:n toimenpide ja tehtävä.

Käyttöehdot

Jatkuviin palveluihin kuuluvat Somic Oy:n tai kolmannen osapuolen asettamat käyttö-, lisenssi- tai palveluehdot.

Käyttöoikeudet

Asiakkaan Somic:lta tai muulta oikeudenhaltijalta saama käyttöoikeus palveluun tai sovellukseen.

Käyttöympäristö

Asiakkaan käyttöympäristö, johon palvelut kytketään tai joissa niitä käytetään.

Laitteet

Somic Oy:n vuokraamat tai myymät ja asiakkaalle edelleen palvelun osana tai erikseen toimittamat kolmansien osapuolten tekemät kommunikaatio-, tietoliikenne-, tietokone- ja muut tietotekniset laitteet ohjelmistoineen.

Loppukäyttäjä

Palvelun todellinen käyttäjä, joka voi olla asiakas, asiakkaan työntekijä tai kolmas henkilö tai yhteisö.

Palvelukuvaus

Tuotteen tai palvelun tai sen osan kuvaus.

Palvelut

Somic Oy:n sopimuksen perusteella asiakkaalle toimittama palvelu, erillinen asiantuntijapalvelu ja/tai projekti, sisältäen niihin liittyvät lisenssien, laitteiden ja sovellusten toimitukset.

Projekti

Somic Oy:n toimittama ratkaisukokonaisuus, jolle sopijapuolet ovat yhdessä sopineet ennalta projektisuunnitelman ja määritelleet tavoitellun lopputuloksen.

Sopimus

Sopijapuolten välillä allekirjoitettu sopimus, johon sovelletaan näitä yleisiä sopimusehtoja ja erityisehtoja.

Sovellus

Somic Oy:n tai kolmannen osapuolen ohjelmisto tai sovelluspalvelu, sisältäen Somic Oy:n tai kolmannen osapuolen suorittamat muokkaukset ja parametroinnit.

Sovelluspalvelu

Tietoverkon välityksellä asiakkaan käyttöön toimitettu jatkuva palvelu, johon on Somic Oy:n, Somic Oy:n alihankkijan tai kolmannen osapuolen palvelusta toimitettu sovellus.

Tuotantoympäristö

Somic Oy:n verkko-, laite- ja sovellusympäristö, jossa Somic Oy tuottaa palveluja.

3. Sopimuksen syntyminen

Somic ja asiakas allekirjoittavat palvelusta kirjallisen sopimuksen joko paperisena tai sähköisenä.

Sopimus on syntynyt, kun jokin seuraavista on tapahtunut:

a) sopijapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen;

b) Somic on muutoin todistettavasti hyväksynyt asiakkaan tekemän tilauksen esimerkiksi avaamalla palvelun;

kuitenkin aina viimeistään kun

c) asiakas on käyttöönottanut palvelun.

Toimitettavat palvelut on mainittu sopimuksessa.

4. Palvelut

Tuotantojärjestelmä

Somic vastaa yksin sen tuotantojärjestelmä ja sen ylläpidosta. Somic päivittää tarvittaessa tuotantoympäristöä haluamallaan tavalla huolehtien siitä, että palvelu kyetään toimittamaan kuten sovittu.

Somic ilmoittaa tuotantoympäristön määrittelyn muutoksista, jos muutos vaikuttaa asiakkaan palveluun kun se on kohtuudella mahdollista. Somic ei vastaa asiakkaan ohjelmistojen laitteistojen tai muun järjestelmän mahdollisista muutoksista tai muutoksen aiheuttamista kustannuksista.

Käyttöympäristö

Ellei toisin ole muutoin sovittuna, asiakas:

 • Vastaa palvelun käyttöympäristöstä ja sen saattamisesta Somic Oy:n ohjeistuksen mukaiseksi;

 • hankkii omalla kustannuksellaan palvelun hyödyntämistä varten tarvitsemansa laitteiston, ohjelmistot, suojaukset, tietoliikenteen datayhteydet, liittymät ja kapasiteetin;

 • ja vastaa palveluiden käyttöön vaikuttavista laite- ja muista ohjelmoinneista ja asetuksista ja tietoturvasta.

  Asiakas vastaa myös siitä, että Somic Oy:llä on tarvittaessa pääsy niihin tiloihin, laitteisiin ja järjestelmiin palveluiden toimittamiseksi ja tuottamiseksi.

  Käyttöoikeudet

Asiakas saa palveluihin sekä niihin liittyviin dokumentteihin ja aineistoihin käyttöoikeudet sopimuksen ajaksi vain siinä laajuudessa kuin on välttämätöntä palvelun käyttämiseksi sopimuksen mukaisesti asiakkaan omassa käytössä.

Käyttöoikeudet eivät ole yksinoikeuksia eivätkä ne ole siirrettävissä.

Käyttäjätunnukset

Somic luovuttaa käyttäjätunnukset (esim. käyttäjätunnukset, salasanat ja muut tekniset osoitteet ja tunnukset) asiakkaalle palvelun käyttämiseksi sopimuksen voimassaoloajaksi.

Somic saa muuttaa palveluihin liittyviä käyttäjätunnuksia, jos viranomaismääräykset, verkon määrittelyt tai tekniset seikat sitä vaativat. Somic pyrkii ilmoittamaan muutoksista asiakkaalle kohtuullisessa ajassa ennen muutosta.

Somic toimittaa käyttäjätunnukset asiakkaalle sähköpostitse tai tekstiviestillä. Asiakkaan on ilmoitettava yhteystietojen muuttumisesta Somic:lle.

Asiakkaan on säilytettävä käyttäjätunnuksia, salasanoja ja muita näihin verrattavia palvelun tunnuksia tietoturvallisesti ja huolellisesti.

Asiakkaan on välittömästi ilmoitettava Somic:lle tunnusten oletetusta paljastumisesta ulkopuolisille, tai jos palvelua on asiakkaan arvion mukaan käytetty luvattomasti. Asiakas vastaa luotujen tunnuksien avulla tapahtuneesta käytöstä.

Lähtötiedot

Palvelun onnistumisen olennainen edellytys on oikeiden ja tarkkojen lähtötietojen saaminen ja käyttäminen niiden suunnittelussa. asiakas antaa viipymättä ja oikea-aikaisesti Somic:lle riittävät ja oikeat tiedot palvelun tuottamista ja toimitusta varten sekä myötävaikuttaa muutoinkin parhaalla mahdollisella tavalla palvelun toimittamiseen. Asiakas vastaa Somic:lle antamiensa tietojen oikeellisuudesta, tarkkuudesta ja ajantasaisuudesta.

Tuotantoympäristö

Somic vastaa omasta tuotantoympäristön ylläpidosta. Somic päivittää tarvittaessa tuotanto-ympäristöä huolehtien myös siitä, että asiakas saa palvelut sopimuksen mukaisina.

Somic ilmoittaa asiakkaalle tuotantoympäristössä tapahtuvista muutoksista, jos se vaikuttaa palvelun käyttöön kun ilmoittaminen on kohtuudella mahdollista. Somic ei vastaa asiakkaan laitteiden, ohjelmistojen tai järjestelmien mahdollisiin muutoksiin liittyvistä kustannuksista ja muutosten suoritamisesta.

Toimitusaika

Somic aloittaa jatkuvan palvelun toimittamisen asiakkaalle sovittuna aikana. Jos toimitusaikaa ei ole sovittu, toimittaa Somic palvelut mahdollisuuksien mukaan.

Palvelu katsotaan toimitetuksi, kun Somic ilmoittaa asiakkaalle palvelun olevan käytettävissä.

Mikäli toimitus viivästyy asiakkaasta tai kolmanesta osapuolesta, Somic ei vastaa toimituksen viivästymisestä.

Palvelun hyväksyminen

Asiakas tulee tarkistaa palvelun ja siihen liittyvien laitteiden ja sovellusten toimivuus. Asiakkaan pitää reklamoida palvelussa havaitusta virheestä tai puutteesta viivytyksettä. Jos asiakas ei ole ilmoittanut virheistä Somic:lle kirjallisesti viikon kuluessa toimituksesta, kun asiakas on ottanut palvelun käyttöön, katsotaan toimitus hyväksytyksi. Ne viat, jotka eivät haittaa olennaisesti palvelun käyttämistä, eivät ole esteenä toimituksen hyväksymiselle. Somic on velvollinen korjaamaan ilmoitetut viat mahdollisuuksien mukaan.

Palvelun muutokset

Somic voi muuttaa palvelun toteutustapaa huolehtien kuitenkin palvelun käytettävyyden jatkumisesta. Somic saa muuttaa palvelua viranomaisen antaman määräyksen perusteella tai jos muutos johtuu palveluun liittyvän laitevalmistajan tai sovelluksen oikeudenhaltijan edellyttämistä muutoksista.

Somic Oy:lla on myös oikeus vaihtaa palvelu toiseen palveluun, mikäli edellinen se poistuu palvelutarjonnasta.

Somic Oy on oikeutettu lopettamaan palvelu tai sen ominaisuuden tarjoaminen ilmoittamalla siitä kirjallisesti asiakkaalle vähintään kuukausi ennen lopettamista. Asiakkaalla on tällöin oikeus irtisanoa palvelua koskeva sopimus ilman irtisanomisaikaa.

Palveluiden pilotointi on mahdollista Somicin toimesta asiakkaalle, mikäli asiakas on hyväksynyt pilotoinnin. Somic Oy:llä on oikeus milloin tahansa muuttaa tai lopettaa pilotoitavan palvelun tuottaminen.

Somic pyrkii tiedottamaan palveluissa tapahtuvista olennaisista muutoksista vähintään (1) kuukautta ennen muutosta. Somic yrittää huolehtia, ettei muutoksista aiheudu merkittävää häiriötä asiakkaalle.

Palvelun yleiset huoltoikkunat

Somic tuotantoympäristön häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi huoltoikkunan 4 kertaa vuodessa enintään 8 tunnin ajaksi. Somic tiedottaa asiakasta huoltoikkunoista etukäteen.

Somic oikeutettu kriittisten muutos-, päivitys- ja huoltotoimenpiteiden suorittamiseen, joista Somic pyrkii ilmoittamaan myös etukäteen.

Huoltoikkunan aikana palvelun käytettävyydessä voi ilmetä palvelukatkoja, joiden pituus vaihtelee. Somic huolehtii siten, että palvelulle aiheutuva käyttökatko on mahdollisimman lyhyt.

5. Palvelu hinnat

Palveluveloitukset

Asiakas maksaa Somic:lle palvelusta ja sen käytöstä sovitut tai hinnaston mukaiset maksut. Hinnat ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa (ALV 0 %), joka lisätään niihin laskutettaessa. Asiakas on velvollinen maksamaan arvonlisäveron ja muut julkisoikeudelliset maksut. Maksuvelvollisuus alkaa palvelun toimituspäivästä.

Somic Oy:n asiakkaan vaatimuksesta ylitöinä suorittamiin tehtäviin lisätään lisäveloitus.

Somic voi laskuttaa asiakkaalta palveluun kuulumattomat suoritteet ja lisätyöt.

Maksuehdot ja laskutus

Asiakas on velvollinen maksamaan palvelut Somic:in lähettämien laskujen ja laskutustapojen mukaisesti. Maksuehto on neljätoista (14) päivää netto laskun päiväyksestä, ellein toisin ole sovittu. Asiakkaan on tehtävä laskujen huomautukset ja maksettava laskun riidaton osa Somic Oy:lle viimeistään eräpäivänä. Viivästyskorko määräytyy korkolain mukaisesti. Somic perii paperilaskuista, maksukehotuksesta, toimistomaksuista, e-laskuista ja erikseen veloitettavista toimenpiteistä kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaisen maksun asiakkaalta.

Asiakas on velvollinen maksamaan Somic Oy:lle käyttöön ottamansa palvelut.

Asiakas vastaa myös maksuista, vaikka palvelua olisi käyttänyt joku muu taho kuin asiakas itse. Vastuuta ei poista se, että asiakas on ilmoittanut laskutusosoitteeksi esim. loppukäyttäjän osoitteen. Somic on oikeuttu ilmoittamaan tällaiselle loppukäyttäjälle asiakkaan sopimusrikkomuksesta.

Somic voi milloin tahansa edellyttää asiakkaalta ennakkomaksua tai vakuutta, jos se luottotietojen, maksukäyttäytymisen tai muun perustellun syyn vuoksi on aiheellista saatavien turvaamiseksi. Somic ei maksa ennakkomaksulle tai vakuudelle korkoa. Somic voi periä erääntynyt saatavansa viivästyskorkoineen ja perimiskuluineen vakuudesta tai ennakkomaksusta.

Palvelut laskutetaan laskutuskausittain etukäteen kolmen (3) kuukauden erissä ellei sopimuksessa ole toisin sovittu.

Hintojen muutokset

Somic Oy voi muuttaa hintoja Somic Oy:lle syntyneiden välttämättömien lisäkustannusten korvaamiseksi ja jotka perustuvat asiakkaan antamien tietojen olennaiseen puutteellisuuteen tai virheellisyyteen tai jotka ovat käyttöoikeuksien määrien muutoksista johtuvia.

Jos palveluihin liittyvissä veroissa tai muissa viranomaisen asettamissa maksuissa tapahtuu muutoksia, Somic Oy voi aina muuttaa hinnoittelua. Somic Oy voi muuttaa hintoja lainsäädännön muutoksen perusteella tai muun viranomaisen asettaman määräyksen perusteella.

Jos palveluun sisältyy kolmannen osapuolen palveluja tai Somic Oy:n yhteistyökumppanin tuottamia palveluja tai käyttöoikeuksia ja tämä kolmas osapuoli muuttaa hinnoitteluaan, voi Somic Oy muuttaa hinnoittelua vastaavasti.

Somic Oy ilmoittaa kuukausimaksujen hintamuutoksista asiakkaalle kirjallisesti ennen niiden voimaantuloa esimerkiksi laskutuksen yhteydessä tai sähköpostilla.

Jos palveluta veloitetaan erikseen käyttöön perustuvia maksuja, niin Somic Oy:lla on oikeus muuttaa käyttömaksujen hintoja vastaamaan palveluiden kustannustasoa. Käyttömaksujen hintamuutokset Somic Oy ilmoittaa asiakkaalle pääsääntöisesti laskutuksen yhteydessä.

Somic Oy:lla ei ole oikeutta nostaa hintoja vuosittain yli kymmentä prosenttia määräaikaisen sopimuksen voimassaoloaikana. Mikäli Somic Oy nostaa hintoja yli kymmenen prosenttia määräaikaisen sopimuksen voimassaoloaikana, asiakkaalla on oikeus reklamoida ylimenevä osuus.

6. Immateriaali ja käyttöoikeudet

Sopimuksen perusteella ei siirry immateriaalioikeuksia. Somic tai kolmas osapuoli, jonka kanssa Somic on tehnyt tarvittavat lisenssi- ja käyttöoikeussopimukset ja muut palvelun toimittamiseen oikeuttavat sopimukset omistaa kaikki palveluun ja siihen liittyviin ohjelmistoihin, niiden määrittelyihin, aineistoihin sekä palvelun suorittamiseen liittyvään työhön ja sen perusteella syntyneisiin aineistoihin liittyvät immateriaalioikeudet, eikä niitä ole miltään osin siirrettävissä asiakkaalle. Somic omistaa kaikki palvelun suunnitelmat, tekniset tiedot, sovellukset, palvelukuvaukset ja niissä esitettyjen tietojen oikeudet.

Somic Oy:n asiakkaalle luovuttamia käyttöoikeuksia voi rajoittaa myös kolmannen osapuolen immateriaalioikeudet ja Somiclle luovutettujen lisenssien lisenssiehdot, loppukäyttäjien käyttöehdot sekä muut rajoitukset. Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä mahdollisia kolmansien osapuolien lisenssi- ja käyttöehtoja ja olemaan loukkaamatta niiden immateriaalioikeuksia.

Immateriaalioikeuksien loukkaukset

Somic vastaa siitä, että sen tuottamat palvelut eivät yksistään loukkaa sovitussa toimitus- tai käyttömaassa sopimuksen alkuhetkellä voimassaolevia kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia. Palveluiden osalta yleensä ottaen toimitus- ja käyttömaa on Suomi ellei toisin ole sopimuksessa sovittu.

Jos asiakasta vastaan nostetaan kanne tai esitetään asiakkaalle vaatimuksia sillä perusteella, että palvelun käyttäminen loukkaa suojattua tekijänoikeutta tai muuta immateriaalioikeutta sovitussa toimitus- tai käyttömaassa, asiakkaan on välittömästi ilmoitettava vaatimuksista kirjallisesti välittömästi niistä tiedon saatuaan.

Jos edellä mainittu immateriaalioikeuden loukkaus tulee lainvoimaiseksi tai Somic arvioi loukkauksen todennäköiseksi, Somic kustannuksellaan ja valintansa mukaan määrittelee onko palvelun käyttäminen enää mahdollista. Asiakkaalla ei ole sopimuksen mukaista maksuvelvollisuutta, mikäli Somic päättää lopettaa palvelun tarjoamisen edellä mainitussa kohdemaassa.

Jos asiakas lopettaa palvelun käytön Somicin pyynnöstä. Tässä tapauksessa Somic hyvittää asiakkaan palvelusta maksaman hinnan siltä osin kun palvelu ei ole käytettävissä. Somic voi myös irtisanoa sopimuksen kyseisen palvelun osalta päättymään välittömästi ja lopettaa palvelun tuottamisen.

Somic ei milloinkaan vastaa immateriaalioikeuksien loukkauksista tai väitteistä, jotka:

 • Tekee sellainen taho, jolla on määräysvalta asiakkaaseen tai johon asiakkaalla on määräysvalta siten kuin kirjanpitolaissa määritellään;

 • johtuvat palvelun tai sen tulosten käyttämisestä sopimuksen vastaiseen käyttötarkoitukseen, asiakkaan tekemästä muutoksesta tai asiakkaan kirjallisesti antamien ohjeiden noudattamisesta;

 • johtuvat palvelun tai sen tulosten käyttämisestä yhdessä muun kuin Somic Oy:n toimittaman tai hyväksymän laitteen, sovelluksen tai palvelun kanssa tai vastoin Somic Oy:n antamia ohjeita; - olisi voitu välttää käyttämällä julkistettua ja Somic Oy:n asiakkaan käyttöön ilman erillistä veloitusta tarjoamaa sopimuksen mukaista vastaavaa tuotetta tai palvelua; tai

 • koskevat muuta kuin Somic Oy:n tuottamaa palvelua tai sen osaa.

  Mikäli palveluun sisältyy kolmansien osapuolien ohjelmistoja ja aineistoja, määrittävät näiden ohjelmistojen ja aineistojen lisenssiehdot immateriaalien oikeusvastuun kyseisten ohjelmistojen ja aineistojen osalta.

Asiakkaan vastuu immateriaalioikeuksista

Asiakas vastaa aina siitä, että asiakkaan Somic:n käyttöön palvelun tuottamiseksi luovuttaman ohjelmiston tai muun aineiston käyttö ei loukkaa koskaan kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia. Asiakkaan on aina hankittava kaikki tarvittavat oikeudet ja korvattava Somic:lle immateriaalioikeuksien loukkauksista aiheutuvat mahdolliset vahingot.

Asiakas korvaa myös kaikki vahingot, joita aiheutuvat asiakkaan aiheuttamista Somic:n tai kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksien rikkomisesta, kuten palvelun, sovelluksen tai niiden osien luvattomasta asentamisesta, käytöstä, kopioinnista, kopioimisesta tai niiden jakamisesta. Asiakas ei poista, muokkaa tai peitä palvelussa tai sen tuloksissa olevia Somic:n tai kolmannen osapuolen tekijänoikeus-, tavaramerkki- tai muita immateriaalien oikeusmerkintöjä.

7. Luottamuksellisuus

“Luottamuksellisella tiedolla” tarkoitetaan Somic Oy:n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden tai asiakkaan liike- ja ammattisalaisuuksia kuten palvelukuvauksia, palvelun toteuttamistapoja, palvelun teknisiä kuvauksia, muita suunnitelmia, niiden hintatietoja, sopijapuolen taloudellista tilaa, alihankkijoita koskevia tietoja tai muita yhteistyökumppaneita. Tieto on aina salassa pidettävää riippumatta siitä, missä muodossa vastaanottaja on sen saanut ja onko se merkitty luottamukselliseksi vai ei. Henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja salassapitoon sovelletaan yleisten sopimusehtojen kohtia 8 (henkilötietojen käsittely ja luovuttaminen) sekä 9 (tietoturva ja tietosuoja).

Sopijapuolen on pidettävä ehdottoman luottamuksellisena kaikkea toiselta sopijapuolelta saamansa luottamuksellista tietoa. Sopijapuoli saa käyttää luottamuksellista tietoa ainoastaan sopimuksen edellyttämässä tarkoituksessa ja laajuudessa taikkai muussa hyväksytyssä käyttötarkoituksessa. Somic voi aina luovuttaa tarvittavan luottamuksellisen tiedon samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle, sen alihankkijoilleen sekä muille yhteistyökumppaneilleen ilmoittamalla siitä jollain tavalla, että tieto on ehdottoman luottamuksellista.

Asiakas saa luovuttaa Somic:n aineistoja ja tietoja vain niille työntekijöilleen, joiden on välttämätöntä ne tiedot palvelun hyödyntämiseksi sopimuksen mukaisessa tarkoituksessa. Asiakas vastaa siitä, että hänen palveluksessa olevat työntekijät ja käyttämät alihankkijat sitoutuvat salassapitovelvollisuuteen tämän kohdan mukaisesti. Somic voi edellyttää asiakkaan alihankkijalta tai konsultilta erillisen salassapitositoumuksen allekirjoittamista Somic:n luottamuksellisten tietojen asianmukaiseksi suojaamiseksi.

Salassapitovelvoite ei kuitenkaan koske tietoa:

-joka on yleisesti saatavilla tai muutoin julkista tietoa;

-jonka sopijapuoli on saanut joltain kolmannelta osapuolelta ilman salassapitovelvoitetta;

-joka oli oikeutetusti vastaanottavan sopijapuolen hallussa ilman sitä koskevaa salassapitovelvollisuutta ennen kuin se on luovutettu sopijapuolelta;

-jonka vastaanottava sopijapuoli on itse kehittänyt hyödyntämättä toiselta sopijapuolelta saamiaan luottamuksellisia tietoja; tai

-jonka sopijapuoli on velvollinen luovuttamaan pakottavastio lain, määräyksen, asetuksen, tai tuomioistuimen päätöksen perusteella.

Kun sopimus päättyy tai kun sopijapuoli ei enää tarvitse luottamuksellista tietoa sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen, sopijapuolen pitää päättää välittömästi luottamuksellisen tiedon käyttäminen ja pitää tuhota tai palauttaa luottamuksellinne tieto ja sen kopiot. Sopijapuoli saa säilyttää pakottavan lain tai muun säännöksen edellyttämät tiedot

Salassapitovelvollisuus säilyy voimassa myös sopimuksen päättymisen jälkeenkin, elleivät sopijapuolet kirjallisesti ole muuta sopineet.

8. Henkilötietojen käsittely

Sopijapuolella on oikeus käsitellä toisen sopijapuolen rekisterinpitäjänä hallinnoimia henkilötietoja sopimuksen mukaisesti ja palvelun tai toimituksen toteuttamiseksi ja kehittämiseksi. Palveluiden osalta sopijapuolen oikeudet ja velvollisuudet henkilötietojen käsittelystä määräytyvät tapauskohtaisesti. Sopijapuolet voivat sopia erillisellä sopimuksella tarkemmin oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan sekä kulloisenkin henkilötietojen käsittelyn kohteesta, sen kestosta, sen luonteesta tai sen tarkoituksesta.

Jos asiakas luovuttaa, siirtää tai muutoin toimittaa Somic:lle henkilötietoja, asiakas vastaa siitä, että asiakkaalla on oikeus luovuttaa kyseiset henkilötiedot Somic:lle sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen.

Kumpikin sopijapuoli vastaa rekisterinpitäjänä toteuttamastaan henkilötietojen käsittelystä suhteessa kolmansiin osapuoliin.

Somic toteuttaa tietosuojalainsäädännön edellyttämät tekniset ja/tai hallinnolliset toimet suojatakseen henkilötietoja vahingossa tapahtuvalta, luvattomalta ja/tai lainvastaiselta toiminnalta.

Somic pyrkii ilmoittamaan asiakkaan yhteyshenkilölle asiakkaan henkilötietoihin kohdistuvasta merkityksellisestä tietoturvaloukkauksesta ilman aiheetonta viivytystä loukkauksesta heti tiedon saatuaan.

Somic Oy:n henkilötiedot

Tilatessaan palveluja, joiden yhteydessä käsiteltävien henkilötietojen osalta Somic toimii rekisterinpitäjänä, tilatessaan palveluja Somic:lta, joiden tarjoaminen edellyttää asiakkaan kontaktihenkilöiden ja palvelun loppukäyttäjien yhteystietojen luovuttamista Somic:lle, asiakas luovuttaa omasta henkilörekisteristään henkilötietoja Somiclle, ja Somic:sta tulee tällaisten henkilötietojen osalta rekisterinpitäjä (Somic Oy: rekisterinpitäjänä hallinnoimat henkilötiedot yhdessä ”Somic:n henkilötiedot”).

Rekisterinpitäjänä Somic:lla on itsenäinen oikeus käsitellä Somic:n henkilötietoja oman harkintansa mukaisesti. Asiakas vastaa henkilötietojen luovutusta edeltävän käsittelyn lainmukaisuudesta sekä siitä, että sillä on oikeus luovuttaa kyseiset henkilötiedot Somic:lle sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen. Asiakas on vastuussa erityisesti työntekijöidensä ja muiden rekisteröityjen lainsäädännön mukaisesta tiedottamisesta. Somic noudattaa rekisterinpitäjänä henkilötietojen käsittelyn osalta kulloinkin voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä (erityisesti henkilötietolaki 1999/523 ja laki sähköisen viestinnän palveluista 2014/917 ja tietosuoja-asetus (EU) 2016/679). Somic käsittelee tietoja kulloinkin voimassaolevien Somic :n tietosuojaperiaatteiden mukaisesti.

Mikäli Somic siirtää asiakkaalta saamiaan Somic:n henkilötietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle huolehtii se siitä, että kyseisissä maassa Euroopan komission päätöksen mukaisesti taataan riittävä tietosuojan taso, tai vaihtoehtoisesti, että siirtoon sovelletaan lainmukaista ja asianmukaista suojausta tietojen osalta. Tällaisena suojatoimena voidaan pitää esimerkiksi sitä, että Somic solmii henkilötietojen käsittelystä asianmukaisen sopimuksen käyttäen EU:n komission hyväksymiä vakiolausekkeita.

Asiakkaan henkilötiedot

Palvelujen piirissä voidaan käsitellä myös niitä tietoja, joiden osalta asiakas katsotaan rekisterinpitäjäksi (kuten Somic:n tarjoamat vaihteenhoidon ja it-ylläpidon ulkoistuspalvelut) ja Somic rekisterinpitäjän lukuun toimivaksi henkilötietojen käsittelijäksi (“asiakkaan henkilötiedot”).

Asiakkaan henkilötietojen osalta käsiteltävien henkilötietojen luokittelu ja rekisteröityjen ryhmittely voivat vaihdella palveluittain ja ne ilmenevät tarkemmin sopimuksesta ja niiden palvelukuvauksista. Palvelusta riippuen käsiteltäviä henkilötietoja voivat olla esimerkiksi henkilön yhteystiedot kuten nimi ja puhelinnumero sekä muut henkilöä yksilöivät tiedot tai palvelun käyttöön liittyvät tiedot. Rekisteröityjen ryhmittely voi olla esimerkiksi asiakkaan työntekijäryhmä.

Somic:n toimiessa käsittelijänä asiakkaan henkilötietoja käsitellään kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön ja asiakkaan Somic:lle toimittamien kirjallisten ohjeistuksen mukaisesti. Ellei Somic:n yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille ole toisin määritellyt, Somic:lla on oikeus laskuttaa asiakasta kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti asiakkaan kirjallisten ohjeiden edellyttämästä työstä ja niiden vaatimista toimenpiteistä. Somic voi myös kieltäytyä toteuttamasta asiakkaan ohjeiden mukaista velvoitetta, jos se on Somic:n näkemyksen mukaisesti vastoin lainsäädäntöä, viranomaismääräystä.

Somic lupaa auttaa asiakasta tietosuojalainsäädännön asiakkaalle välittömästi asettamien velvoitteiden, kuten rekisteröidyn oikeuksien, toteutuksessa tietosuojalainsäädännön sekä asiakkaan nimenomaisten kirjallisten ohjeiden mukaisesti asiakkaan kustannuksella. Somic pitää kirjaa tietojenkäsittelytoimista vain asiakkaan etukäteen toimittamien kohtuullisten ja nimenomaisten kirjallisten ohjeiden mukaisesti.

Somic ei käsittele asiakkaan henkilötietoja ilman asiakkaan suostumusta EU/ETA-alueen ulkopuolella. Somic:lla on oikeus siirtää myös asiakkaan henkilötietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle, mikäli siirto täyttää voimassa olevan tietojensiirtoperusteen, kuten henkilötietolain (22.4.1999/523) 5 luvun asettaman tietojen siirron vaatimukset. asiakas valtuuttaa Somic:n solmimaan ja asiakkaan nimissä EU:n mallisopimuslausekkeiden mukaisen tietojensiirtosopimuksen henkilötietojen siirrosta EU/ ETA-alueen ulkopuolelle. Somic toimittaa asiakkaan pyynnöstä kopiot Somic:n asiakkaan nimissä solmimista tietojensiirtosopimuksista.

Tietyt palvelut voivat mahdollistaa sen, että asiakas saattaa kerätä ja tallentaa henkilötietoja, kuten nauhoittaa puheluja, viestejä tai kokouksia. Asiakas vastaa tällaisten palvelujen avulla tai muulla tavoin toteuttamastaan henkilötietojen keräämisestä, tallentamisesta ja muusta käsittelystä sekä näiden lainmukaisuudesta täysmääräisesti.

9. Tietoturva ja tietosuoja

Yleinen vastuu

Sopijapuolet kumpikin omalta osaltaan huolehtivat tietoturvasta, tietosuojasta henkilötietoja käsiteltäessä ja noudattavat lainsäädäntöä. Sopijapuolten välisestä tietoturvaan ja tietosuojaan kuuluvasta vastuunjaosta sovitaan tarvittaessa tarkemmin itse sopimuksessa.

Sopijapuolen on myös huolehdittava siitä, että hänen vastuulla sopimuksen mukaan oleva osa toimituksen kohteesta ja sopijapuolen omasta ympäristöstä, kuten sopijapuolen vastuulla olevat laitteistot, palvelutuotannon tilat ja toimitilat, on sopijapuolen osalta asianmukaisten tietoturvakäytäntöjen mukaisesti suojattu tietoturvariskejä vastaan ja suojaukseen ja tiedon varmistukseen liittyviä menettelyjä noudatetaan.

Sopijapuoli voi laissa määritellyissä tilanteissa kustannuksellaan auditoida toisen sopijapuolen sopimuksen mukaisen toiminnan sopijapuolten kirjallisesti sopimien ehtojen mukaisesti. Somic:lle kohdistuva lainsäädäntö ja Somic:n asiakkaiden ja sopimuskumppaneiden tietosuojavaatimukset ja tietoturvavaatimukset voivat vaikuttaa auditointioikeuden laajuuteen. Auditointi suoritetaan aina tavalla, joka ei vaaranna sopijapuolen tai muiden asiakkaiden liikesalaisuuksia tai sopijapuolen sitoumuksia muita asiakkaita kohtaan tai häiritse Somic:n palvelutuotantoa.

Somic Oy televiestintäverkko

Somic vastaa oman televiestintäverkkonsa tietoturvasta ja sen tarjoamista tietoturvapalveluista. Somic ei vastaa julkisen internetin tietoturvasta tai siellä ilmenevistä häiriöistä tai muista Somic:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista palvelun käyttöä haittaavista tekijöistä tai niiden aiheutuvista vahingoista.

Somic voi ryhtyä toimiin tietoturvaloukkausten torjumiseksi ja tietoturvaan kohdistuvien häiriöiden poistamiseksi. Tällaisia toimia voivat olla esimerkiksi puheluiden, viestien välittämisen ja vastaanottamisen estäminen tai tietoturvaa vaarantavien ohjelmien poistaminen. Somic mitoittaa toimenpiteet torjuttavan uhan vakavuuden mukaan. Somic tiedottaa tietoturvauhista, keinoista suojautua niitä vastaan sekä toimenpiteistä ja niiden vaikutuksista.

Asiakkaan vastuulle kuuluvat tietoturvatoimenpiteet

Asiakas vastaa tietoverkkonsa laitteistojen, ohjelmistojen ja muiden asiakkaan vastuulle kuuluvien palveluiden riittävän tehokkaasta suojauksesta hyödyntämällä asianmukaisia suojauskeinoja.

Asiakastiedot ja välitystiedot

Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että liittyen viestinnän yhteydessä syntyneisiin välitystietoihin ja muihin vastaaviin tietoihin, Somic:n toimintaa ja mahdollisuuksia kyseisten tietojen luovuttamiseen tai raportointiin asiakkaalle sääntelee laki sähköisen viestinnän palveluista (7.11.2014/917).

Somic saattaa käsitellä asiakasrekisteritietoja esimerkiksi asiakassuhteen hoitamisessa, palvelujen kehittämisessä ja markkinoinnissa voimassa olevassa asiakasrekisteriselosteessa kuvatulla tavalla.

Varmuuskopioinnit

Asiakas vastaa palveluun tai palveluiden avulla tallentamansa tiedot, tiedostojen ja dokumenttien varmuuskopioinnista ja niiden toimivuuden tarkastamisesta. Somic ei vastaa tietojen, tiedostojen tai dokumenttien tuhoutumisen, katoamisen tai muuttumisen aiheuttamista vahingoista eikä niiden uudelleen luomisen aiheuttamista kustannuksista.

10. Vahingonkorvausvastuu

Sopijapuoli on velvollinen korvaamaan toiselle sopijapuolelle sopimuksen rikkomuksella tai toiminnallaan aiheuttamansa välittömät vahingot tässä kohdassa mainituin rajoituksin. Sopijapuoli ei vastaa sopimuksen perusteella miltään osin toiselle sopijapuolelle aiheutuneesta välillisestä tai epäsuorasta vahingosta, kuten esimerkiksi liikevoiton, liikevaihdon tai tuotannon vähenemisestä tai muusta saamatta jääneestä tai menetetystä tulosta tai hyödystä.

Tässä kohdassa mainittuja vastuunrajoituksia ei kuitenkaan sovelleta sopijapuolen tahallisiin tekoihin, kohtaan 6 (Immateriaalioikeudet) eikä kohtaan 7 (luottamuksellisuus).

Somic:n vastuu asiakkaalle aiheutuneista välittömistä vahingoista rajoittuu lisäksi seuraavasti: - Palvelun virheestä johtuva Somic:n vastuu rajoittuu ensisijaisesti virheellisen palvelun korjaamiseen tai vaihtoehtoisesti virheellisesti suoritetun palvelun uudelleen suorittamiseen;

jos edellisen kohdan mukainen virheen korjaaminen tai palvelun uudelleen toteuttaminen ei ole mahdollista tai Somic:n arvion mukaan on järkevää, on Somic velvollinen korvaamaan asiakkaalle Somic:n tuottamuksella aiheuttamat asiakkaan kirjallisesti todistamat välittömät vahingot seuraavin rajoituksin;

jos kyseessä on jatkuva palvelu, vahingonkorvauksen enimmäismäärä on virheellisen tai viivästyneen jatkuvan palvelun tai sen kyseisen osan laskennallinen arvonlisäveroton kuukausihinta rikkomushetkellä kerrottuna kahdella (2); kertaluontoisten toimitusten tai muiden kuin jatkuvien palvelujen osalta vahingonkorvauksen enimmäismäärä on kymmenen prosenttia (10 %) sen palvelun tai sen osan arvonlisäverottomasta hinnasta, jonka toimittamisessa virhe tai viivästys on tapahtunut; jos Somic:lla on velvollisuus suorittaa erityistä kirjallisesti sovittua viivästyssakkoa tai muuta hyvitystä, Somic:lla on velvollisuus suorittaa lisäksi vahingonkorvausta vain siltä osin, kuin vahingon määrä ylittää kyseisen viivästyssakon, palvelutasosanktion tai muun hyvityksen määrän, kuitenkin enintään tässä kohdassa sovittujen vastuunrajoitusten mukaisesti;

Asiakas voi periä korvauksen Somic:lta vain silloin, kuin Somic ei ole maksanut palvelun loppukäyttäjälle hyvitystä samastaan virheestä tai viivästyksestä, ja/tai kolmannelle aiheutunut vahinko on aiheutunut välittömästi Somic:n sopimuksen tai asiakkaan ohjeistuksen vastaisesta asiakkaan henkilötietojen käsittelystä, ja asiakkaan kolmannelle taholle maksama korvaus on suuruudeltaan kohtuullinen ja perusteltu.

Lain sähköisen viestinnän palveluista (7.11.2014/917) 118 - 124 § ei sovelleta Somic Oy:n ja asiakkaan, mukaan lukien laissa sähköisen viestinnän palveluista tarkoitettujen mikroyritysten, pienten yritysten tai voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen välisiin sopimuksiin.

Somic ei vastaa asiakkaan tietojen tai tiedostojen tuhoutumisesta, muuttumisesta, katoamisesta, viivästymisestä tai näistä aiheutuneista vahingoista ja niiden kuluista, kuten tiedostojen uudelleen luomisen aiheuttamista kustannuksista ellei toisin ole kirjallisesti sovittu.

Somic ei myöskään ole vastuussa eikä Somic:lla ole korvausvelvollisuutta asiakkaan vastuulla olevista tai muutoin Somic:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista seikoista ja tapahtumista johtuvista kustannuksista tai vahingoista, kuten:

Asiakkaan tai kolmannen osapuolen tuottamasta aineistosta tai sisällöstä;

-aineistoista, jotka asiakas on tallentanut palveluun tai palvelua käyttäen;

-ohjelmiston tai palveluiden luvattomasta käytöstä;

kolmannen osapuolen valmistaman palvelun tai ohjelmiston käyttö-, lisenssi- tai palveluehdoissa määritellyistä korvauksista; tai julkisen internetin tietoturvasta, tai muista Somic :n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista tietoliikenneverkon häiriöstä tai keskeytyksistä.

Sopijapuolen on vaadittava vahingonkorvausta toiselta sopijapuolelta kirjallisesti yhden kuukauden kuluessa siitä, kun sopijapuoli havaitsi tai sen olisi pitänyt havaita virhe tai tapahtuma.

11. Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen

Sopimuksen voimassaolo

Palvelukohtaisesti voidaan sopia sopimuksen voimassaolosta erikseen. Kun sopimus on syntynyt, niin tämän jälkeen sopimus ei ole purettavissa muutoin kuin sopimuksen mukaan. Ellei toisin ole kirjallisesti sovittu, määräaikainen sopimus jatkuu sovitun määräajan jälkeen kaksitoista (12) kuukautta kerrallaan, ellei sitä kirjallisesti irtisanota viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen määräajan päättymistä. Toistaiseksi voimassaoleva sopimus on irtisanottava kirjallisesti ja se päättyy kahdentoista (12) kuukauden kuluttua irtisanomisesta.

Sopimuksen jatkuminen irtisanomisen jälkeen

Mikäli asiakas jatkaa palvelun käyttöä sopimuksen päättymisen jälkeen, Somic Oy:lla on oikeus jatkaa sopimuksen mukaisten palveluiden ylläpitoa. Edellä mainitussa tapauksessa sopimus on voimassa toistaiseksi ja se on irtisanottavissa päättymään kahdentoista (12) kuukauden kuluttua irtisanomisesta.

Palvelun keskeyttäminen

Somic voi keskeyttää palvelun toimituksen seuraavista syistä:

Sopimukseen perustuvia Somic:n tai muun teleyrityksen veloituksia on maksukehotuksesta huolimatta maksamatta;

-vaadittua vakuutta ei ole toimitettu;

-asiakas on haettu konkurssiin, selvitystilaan tai asiakas on muutoin todettu maksukyvyttömäksi;

-toimivaltaisen viranomaisen tai tuomioistuimen päätöksen perusteella;

-jos asiakas päättää ylläpitopalveluiden kohteena olevan laitteistojen leasing tai vuokra- sopimuksen kesken alkuperäisen leasing/vuokrakauden tai kyseinen sopimus päätetään asiakkaan aloitteesta

-jos Asiakas on ostanut Laitteet itselleen, jäävät Laitteet sopimuksen päättyessä asiakkaan haltuun. Mikäli Laitteet on hankittu leasingsopimuksella, sovitaan laitteiden käyttöoikeudesta leasingsopimuksessa tai käyttövuokrasopimuksessa, tai

-asiakas ei ole noudattanut sopimusehtoja.

Somic Oy:n keskeyttäessä palvelun toimittaminen edellä määrätyn syyn johdosta Somic Oy:lla on oikeus veloittaa asiakkaalta erääntyneet ja maksamattomat palveluveloitukset sekä muut sopimuksen päättämisestä aiheutuneet kustannukset. Samoin Somic Oy:lla on oikeus veloittaa vahingonkorvauksena sopimuksen päättämishetkellä jäljellä olevan sopimuskauden palvelumaksut. Jos palvelulaskutus perustuu kappalemääriin, Somic Oy arvioi ja laskuttaa kappalemäärät jäljellä olevalta kaudelta jo kuluneen sopimuskauden keskimääräisen määrän mukaan laskettuna.

Asiakkaan irtisanomisoikeus

Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus sopimusehtojen mukaisesti. (ks. kohta: Sopimuksen voimassaaolo)

Asiakas voi irtisanoa sopimuksen päättymään välittömästi:

-jos palvelun toimitus viivästyy yksin Somic Oy:n tuottamuksesta johtuvasta syystä tai jos Somic on asetettu konkurssiin tai muuhun maksukyvyttömyysmenettelyyn, tai muutoin on selvää, ettei Somic pysty suoriutumaan sopimuksen mukaisista taloudellisista velvoitteistaan.

Irtisanomisoikeus koskee ainoastaan palvelun viivästynyttä osaa. Asiakkaan irtisanomisoikeus edellyttää, että kyseisellä palvelun viivästyksellä on asiakkaalle olennainen merkitys ja Somic Oy:n olisi pitänyt se ymmärtää. Irtisanominen on tehtävä aina kirjallisesti.

Somic Oy:llä on myös irtisanomisoikeus niiden muiden palvelujen osalta, joiden toimittaminen on olennaisesti sidoksissa asiakkaan irtisanomaan palveluun.

Somic Oy:n irtisanomisoikeus

Somic voi irtisanoa sopimuksen päättymään välittömästi joko kokonaan tai osittain:

-Jos palvelun käyttö on ollut täysin keskeytettynä yli kuukauden ajan;

-jos asiakkaan maksut ovat joltain osin myöhässä tai asiakas ei ole antanut vaadittua vakuutta Somic:n toimittamasta kirjallisesta maksuhuomautuksesta huolimatta yli kolmekymmentä (30) päivää alkuperäisestä eräpäivästä. Sopimuksen päättämisen mahdollisuudesta ilmoitetaan asiakkaalle kirjallisesti viimeistään neljätoista (14) päivää ennen sopimuksen päättämistä;

-jos palvelun toimittamiseen on katsottu olevan ylivoimainen este;

-jos asiakas on asetettu konkurssiin tai muuhun maksukyvyttömyysmenettelyyn, tai muutoin on selvää, ettei asiakas pysty suoriutumaan sopimuksen mukaisista taloudellisista velvoitteistaan; tai

-asiakas on muutoin olennaisesti rikkonut sopimuksen mukaisia velvoitteitaan eikä ole korjannut virhettään kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa saatuaan sitä koskevan kirjallisen huomautuksen.

Somic:n yllä mainituista syistä suorittama irtisanominen ei päätä asiakkaan velvollisuutta maksaa sopimuksen mukaisia maksuja sopimuskauden loppuun asti, ellei sopimuksen päättyminen ole aiheutunut ylivoimaisesta esteestä.

Toimenpiteet palvelun päättyessä

Sopijapuolet sopivat, että jos asiakas ennenaikaisesti päättää määräaikaisen sopimuksen, muusta kuin Somic Oy:sta johtuvista kohdan 11 tarkoittamista irtisanomisen mahdollistavista syistä tai sopimuksessa erikseen sovituista syistä, asiakas on velvollinen maksamaan Somic Oy:lle sen hetken mukaiset kiinteät palvelumaksut määräaikaisen sopimuksen jäljellä olevalta kaudelta. Lisäksi asiakkaan tulee maksaa Somic Oy:lle ennenaikaisen päättymisen takia kyseisten palveluiden kahdentoista (12) kuukauden kokonaislaskutusta (päättämistä edeltävältä ajanjaksolta) vastaavan summan. Jos sopimuksessa ei ole määritelty jäljelle jäävien sopimusten ja palvelujen hintoja, niin ne neuvotellaan erikseen.

Asiakas huolehtii ja siirtää omaan tallennustilaan järjestelmistä niihin tallentamansa tiedot ennen jatkuvan palvelun sopimuskauden päättymistä. Sopimuskauden päätyttyä Somic:lla on oikeus poistaa järjestelmistä asiakkaan tallentamat tiedot eikä Somic:lla ole sen jälkeen velvollisuutta palauttaa asiakkaan tallentamia tietoja ilman lisäveloitusta.

Palvelun päättyessä asiakas palauttaa sopimuksen mukaiset käytössään olleet Somic:n omistamat laitteet siinä kunnossa kuin ne asiakkaalle luovutettaessa olivat (poislukien normaali kuluminen huomioiden). Somic huolehtii tarvittavasta laitteiden kytkemisestä verkosta, pakkaamisesta, noutamisesta ja kuljetuksesta asiakkaan kustannuksella, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu.

Asiakas tuhoaa kaikki käyttöoikeuksin luovutetut ohjelmistoasennukset sekä poistaa tai muutoin tekee käyttökelvottomiksi asiakkaan laitteisiin asennetut ohjelmistot ja käyttöliittymät.

Palvelun päättyessä, Somic ei palauta asiakkaalle jatkuvan palvelun etukäteen maksettuja palvelumaksuja eikä jatkuvan palvelun käyttöönottoon liittyviä maksuja.

Somic:lla on oikeus poistaa asiakkaan henkilötiedot kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua sopimuksen voimassaolon päättymisestä. Somic:lla on myös oikeus säilyttää lain tai viranomaisen määräysten edellyttämät kopiot näistä tiedoista.

12. Ylivoimainen este

Somic Oy ei vastaa viivästyksestä tai vahingosta, joka on aiheutunut sopijapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta syystä, jota ei Somic Oy:n kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä

Ylivoimaisena esteenä (force majeure) pidetään, ellei toisin tapauskohtaisesti todisteta, esimerkiksi uutta sopijapuolta velvoittavaa lainsäädäntöä tai viranomaismääräystä, ulkopuolisen aiheuttamaa ns. kaapelivahinkoa, sähköverkon ylijännitettä, yleisen liikenteen, tietoliikenteen tai sähkönjakelun keskeytystä, tuonti- tai vientikieltoa, kansainvälisiä pakotteita, energian tai muun olennaisen raaka-aineen toimituksen keskeytystä, tulipaloa, ukkosta, myrskyä, maanjäristystä, vesivahinkoa, tulvaa tai muuta niihin verrattavaa luonnonmullistusta, sotaa, kapinaa tai kansallista poikkeustilaa, lakkoa, työsulkua, boikottia tai muuta niihin verrattavaa työtaistelutoimenpidettä, tai muuta vaikutuksiltaan vastaavaa ja epätavallista sopijapuolesta riippumatonta syytä. Lakko, työsulku, boikotti tai muu niihin verrattava työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun sopijapuoli on itse sen kohteena tai siihen osallisena.

Somic Oy:n alihankkijasta, toimittajasta tai lisenssin antajasta johtuva palvelun estyminen tulkitaan olevan Somic Oy:lle ylivoimainen este, jos alihankinnan tai lisenssin kohteena olevaa palvelua ei voida ilman kohtuuttomia kustannuksia, lisätyötä tai olennaista ajanhukkaa hankkia muualta tai toimittaa muulla tavoin.

Sopijapuolen on myös viipymättä ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä ja esteen lakkaamisesta toiselle sopijapuolelle. Jos on käynyt selväksi, että ylivoimainen este viivästyttää tai estää palvelun toimittamisen yli kuuden (6) kuukauden ajaksi, kumpi tahansa sopijapuoli voi purkaa sopimuksen sen estyneeltä osalta ilman, että kummallakaan sopijapuolella on oikeutta vaatia vahingonkorvausta purkamisen perusteella.

13. Muut ehdot

Sopimusehtojen muuttaminen

Sopijapuolet sopivat sopimuksen muutoksista kirjallisesti ja todistettavasti. Somic Oy:llä on kuitenkin oikeus muuttaa sopimusehtoja lainsäädännön muutoksen tai viranomaismääräyksen perusteella tai olosuhteiden olennaisesti muututtua tällaisten muutosten johdosta. Sopimuksen muutokseksi ei katsota sopimusehtojen sallimaa palvelun ja sen palvelukuvauksen muutosta tai kolmansien osapuolten antamien käyttöoikeuksien ehtojen muutoksia.

Somic Oy voi käyttää alihankkijoita vastaten niiden työstä kuten omastaan. Asiakas voi saada pyynnöstä lisätietoa Somic Oy:n kulloinkin käyttämistä alihankkijoista.

Asiakas ei voi siirtää sopimusta osaksikaan ilman Somic Oy:n kirjallista suostumusta. Somic Oy voi siirtää sopimuksen tai osan siitä sen kanssa samaan kirjanpitolain mukaiseen konserniin kuuluvalle yhtiölle tai liiketoimintasiirron yhteydessä liiketoiminnan vastaanottavalle yhtiölle Suomessa. Somic Oy voi myös siirtää sopimukseen perustuvia saataviaan kolmannelle osapuolelle.

Asiakas noudattaa sekä Suomen, että palvelun, laitteen tai sovelluksen alkuperämaan lakeja ja viranomaismääräyksiä, jotka koskevat palvelujen, ohjelmistojen, tuotteiden, teknisen tiedon ja muun aineiston vientiä Suomesta ulkomaille, sekä sitoutuu olemaan muutoinkin luovuttamatta niitä kolmannelle osapuolelle, jolle luovuttaminen loukkaisi joko Suomen tai palvelun, laitteen tai sovelluksen alkuperämaan lakeja tai viranomaismääräyksiä. Asiakas noudattaa myös muita Somic Oy:n tai sen toimittajan antamia vientirajoituksiin liittyviä määräyksiä ja ohjeita.

Somic lähettää laskut, ilmoitukset ja muut viestit asiakkaan viimeksi ilmoittamaan osoitteeseen kirjallisesti tai sähköisesti. Asiakkaan on ilmoitettava Somic Oy:lle yhteystietojensa muutoksista viipymättä.

Somic voi käyttää asiakasta referenssinä yleisessä markkinoinnissa ja myyntitilanteessa.

Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (1233/2006, myöhemmin tilaajavastuulaki) velvoittaa työn tilaajan selvittämään, että hänen sopimuskumppaninsa hoitavat lainmukaiset velvoitteensa. Somic Oy noudattaa osaltaan tilaajavastuulakia ja on liittynyt Suomen tilaajavastuu Oy:n hallinnoiman tilaajavastuu.fi -rekisterin jäseneksi.

14. Sovellettava laki ja erimielisyydet

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia (poissulkien lainvalintaa koskevat säännökset). Sopimuksesta aiheutuvat riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sopijapuolten välisin neuvotteluin. Jos sopijapuolet eivät onnistu sopimaan riitaisuutta kuudet (6) kuukauden kuluessa siitä, kun sopijapuoli on lähettänyt riidan syntymisestä ja aiheesta kirjallisen ilmoituksen toiselle sopijapuolelle, kumpi tahansa sopijapuoli voi viedä riitaisuuden lopullisesti ratkaistavaksi välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti yhden (1) välimiehen kokoonpanossa Helsingissä suomen kielellä. Sopijapuolet voivat myös toissijaisesti kirjallisesti sopia riidan ratkaisemisesta Helsingin käräjäoikeudessa.

Somic Oy:llä on kuitenkin aina oikeus viedä saatavaansa koskeva asia Helsingin käräjäoikeuden tai asiakkaan kotipaikan alioikeuden ratkaistavaksi.

15. Somic yleiset sopimusehdot voimassaolo

Nämä Somic Oy yleiset sopimusehdot ovat voimassa 1.11.2023 alkaen toistaiseksi.

Viittaus:

 1. Somic Oy 1771528-0, Somic Turku 2156170-4, GBC Networks Oy 1733371-7

  Vänrikinkuja 2, 02600 Espoo, Finland

  Taivas somic.jpeg

  SOMIC OY PALVELUIDEN ERITYISEHDOT

Kommunikaatio- ja tietoliikennepalvelut

Näitä erityisehtoja sovelletaan Somic Oy:n ja sen konserniyhtiöiden (”Somic”) yritysasiakkaille (asiakas) jatkuvina palveluina toimittamiin kommunikaatio- ja tietoliikennepalveluihin ja tuotteisiin Somic Oy:n ja asiakkaan välisen sopimuksen perusteella.

Kommunikaatio- ja tietoliikennepalvelun tuottaminen

i. Somic Oy:llä on oikeus tuottaa kommunikaatio- ja tietoliikennepalvelu parhaaksi katsomallaan tavalla sekä käyttää toteuttamisessa lisensoijia ja alihankkijoita.

ii. Kommunikaatio- ja tietoliikennepalvelu sisältää vain sopimuksessa ja sen palvelukuvauksessa kuvatut palvelut ja laitteet.

iii. Somic toimittaa asiakkaalle kommunikaatio- ja tietoliikennepalvelun käyttöohjeet.

iv. Kommunikaatio- ja tietoliikennepalveluun ei sisälly käyttökoulutusta, ellei siitä ole erikseen sovittu.

v. kommunikaatio- ja tietoliikennepalvelun luonteesta johtuen Somic ei takaa, että:

palvelu sopii tiettyyn käyttötarkoitukseen tai täyttää asiakkaan vaatimukset;

palvelu on keskeytyksetöntä, oikea-aikaista, virheetöntä tai haittaohjelmista vapaata;

palvelu tai sen käyttö ei loukkaa kenenkään oikeuksia.

Rajoituksia liittyen palvelun käyttöön

i. Asiakas käyttää palvelua omalla vastuullaan ja vain omassa toiminnassaan. Asiakkaalla ei ole oikeutta jälleenmyydä tai jaella palvelua toisille yrityksille ilman jälleenmyynti sopimusta.

ii. Käyttö tapahtuu asiakkaan vastuulla. Somic ei ole vastuussa kolmannen osapuolen tuottamasta informaatiosta, materiaalista, tuotteista tai muista palveluista. Vaikka tämä informaatio olisi välitetty Somic Oy:n palveluiden kautta.

Asiakas voi saada kommunikaatio- ja tietoliikennepalvelun käyttöön perustuvan laskun erittelyn siinä määrin kuin se on teknisesti mahdollista ja lainsäädännön mukaisesti.

Somic voi käsitellä palvelun käyttöön ja ylläpitoon liittyviä asiakasrekisteritietoja muun muassa asiakassuhteen hoitamisessa, palvelujen kehittämisessä ja markkinoinnissa. Asiakasrekisterin tietoja käsitellään voimassa olevassa asiakasrekisteriselosteessa kuvatulla tavalla. Somic Oy:llä on oikeus lähettää asiakkaalle tai loppukäyttäjälle suoramarkkinointi viestejä, tiedotteita ja muuta asiakasviestintää sähköisessä muodossa. Somic voi käsitellä välitys- ja sijaintitietoja muun muassa kommunikaatio- ja tietoliikennepalvelujen toteuttamiseksi ja käyttämiseksi, laskutusta ja teknistä kehittämistä varten, sekä markkinointitarkoituksiin voimassa olevan lain mukaisesti.

Käsiteltäviä tietoja ovat muun muassa päätelaitteisiin liittyvät tiedot, sekä viestintään ja palvelujen käyttöön liittyvät muut välitystiedot, kuten liittymänumerot, nimitiedot, sähköpostit ja lokitiedot. Tietoja käsitellään edellä lueteltujen toimenpiteiden edellyttämän ajan. Somic voi tallentaa asiakaspalvelupuhelut ja muun viestinnän. Somic käyttää tallenteita esimerkiksi liiketapahtumien todentamiseksi, reklamaatioiden selvittelyyn, laaduntarkkailuun sekä koulutukseen.

Asiakkaan ja loppukäyttäjän tulee käyttää palvelua siten, ettei käytöstä aiheudu lainvastaista haittaa tai häiriötä, palvelujen toimivuudelle, muille käyttäjille tai kolmansille tahoille. Asiakkaan on kytkettävä välittömästi irti palveluiden toimintaa häiritsevät laitteet tai ohjelmistot. Asiakas ei saa lähettää lain tai viranomaisohjeiden vastaisia massapostituksia tai käyttää palvelua puhelujen pääasialliseen reitittämiseen eri verkkojen välillä.

Asiakas vastaa kommunikaatio- ja tietoliikennepalvelun kautta toisille loppukäyttäjille, kolmansille tai Somic Oy:n tai kolmansien osapuolien palvelimille toimitetusta sisällöstä ja aineistosta.

Asiakas vastaa siitä, että asiakkaan vastuulla olevat laitteet ja ohjelmistot, asiakkaan toimittama aineisto eivät aiheuta häiriötä palveluille tai palvelujen saatavuudelle, viestintäverkolle, loukkaa hyvää tapaa, lakia, viranomaisten määräyksiä ja suosituksia tai kolmansien osapuolien tekijänoikeuksia.

Kommunikaatio- ja tietoliikennepalvelun ylläpito

Somic Oy:n vastuulla on ylläpitää toimittamansa palvelut käyttökunnossa sovittujen palvelutasojen mukaisesti. Sen lisäksi, mitä sopimuksessa on sovittu Somic Oy:n saa tehdä muutoksia, joilla ei ole vaikutusta kommunikaatio- ja tietoliikennepalvelun keskeiseen sisältöön. Somic voi lähettää viestintäverkkojen avulla loppukäyttäjän päätelaitteeseen liittymän käyttöä helpottavia asetuksia, päivityksiä muutoksia.

Somic Oy:n huolto- ja ylläpitovastuu koskee Somic Oy:n tuotantoympäristössä olevaa palvelua. Asiakkaan sisäjohtoverkko ei ole Somic Oy:n vastuulla, ellei siitä ole toisin sovittu.

Palveluun sisältyvät Somic Oy:n omistamat, asiakkaan käytettävissä olevat laitteet korjataan normaali kuluminen huomioon ottaen. Asiakas ei saa muuttaa tai muokata laitteita tai niihin liittyviä ohjelmistoja ilman Somic Oy:n suostumusta. Muilta osin palveluun sisältyviin laitteisiin sovelletaan ”Somic Oy:n erityisehdot -laitteet” -nimisiä ehtoja.

Asiakas vastaa palvelujen käyttöön vaikuttavista laite- ja muista ohjelmoinneista sekä asetuksista. Asiakas vastaa itse lisäturvaja suojausjärjestelmien hankinnasta ohjelmistoilleen ja laitteistoilleen.

Somic vastaanottaa vikailmoituksia ympäri vuorokauden. Virhetilanteessa Somic oman harkintansa mukaan joko korjaa tai toimittaa asiakkaalle korvaavan palvelun.

Mikäli muuta ole sovittu, Somic aloittaa vastuunsa piiriin kuuluvan työn kolmen(3) työpäivän kuluessa vikailmoituksen vastaanottamisesta. Vasteajan kuluminen katkeaa, jos työn estää asiakkaan vastuulla oleva, kolmannesta osapuolesta johtuva tai muu Somic Oy:stä riippumaton syy. Asiakkaalla ei ole oikeutta huoltaa tai muuttaa kommunikaatio- ja tietoliikennepalvelua ilman Somic Oy:n suostumusta.

Somic Oy:llä ei ole velvollisuutta korjata sellaisia vikoja ja häiriöitä, jotka johtuvat asiakkaan, loppukäyttäjän tai kolmannen osapuolen syystä, kuten palvelun

virheellisestä käytöstä, huolimattomuudesta käyttöä koskevien ohjeiden noudattamisessa tai

palveluun kuulumattomista laitteista, ohjelmistoista, asetuksista, määrityksistä, yhteyksistä tai muista käyttämisen edellytyksistä.

Somic Oy:llä ei ole velvollisuutta korjata kolmannen osapuolen tuottamissa ohjelmistoissa olevia virheitä.

Vika katsotaan hyväksytysti korjatuksi, kun se sopijapuolten yhteisessä testissä toimii tai kun asiakas toteaa sen toimivan, kuitenkin viimeistään yhden vuorokauden kuluttua siitä, kun Somic ilmoitti sen toimivan.

Mikäli asiakkaan ilmoittama vika tai häiriö ei kuulu Somic Oy:n huolto- tai ylläpitovastuun piiriin, niin Somic Oy:llä on oikeus veloittaa vian tai häiriön etsimisestä tai paikallistamisesta hinnastonsa mukainen maksu.

Sen lisäksi mitä sopimuksessa on sovittu Somic Oy:llä on lisäksi oikeus keskeyttää palvelun toimittaminen asiakkaalle kokonaan tai osittain seuraavista syistä:

keskeyttäminen on tarpeen palvelun tai sen osan korjaamista, päivittämistä, ylläpitoa tai kunnossapitoa varten, tai niiden tietoturvallisuuden, käytettävyyden tai toimivuuden varmistamiseksi muutoin

palvelun käyttötavasta tai asiakkaan vastuulla olevasta laitteesta on aiheutunut tai aiheutuu haittaa tai häiriötä Somic Oy:n laitteille, yleiselle tai kolmannen osapuolen käytölle tai käyttäjille

Somic Oy:llä on perusteltu syy epäillä, että palveluja on käytetty lainvastaiseen tai hyvän tavan vastaiseen toimintaan

asiakas välittää palvelun kautta ei-toivottua aineistoa (esim. Spämmiä tai robottisoittoja).

Somic ilmoittaa asiakkaalle keskeytyksestä etukäteen, mikäli se on kohtuudella mahdollista.

Somic Oy:llä on oikeus olla yhdistämättä puheluita, jonka ilmeisenä tarkoituksena on oikeudettoman taloudellisen hyödyn tavoittelu ja josta muodostuu asiakkaalle maksuja.

kommunikaatio- ja tietoliikennepalvelun käytön keskeyttäminen ei lakkauta käytön määrästä riippumattomien maksujen maksuvelvollisuutta. Somic voi periä käytön uudelleen avaamisesta kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaisen maksun, jos keskeyttäminen johtuu asiakkaasta.

Taivas somic.jpeg

SOMIC OY PALVELUIDEN ERITYISEHDOT

Laitteet

Näitä erityisehtoja sovelletaan Somic Oy:n ja sen konserniyhtiöiden (”Somic”) toimittaessa laitteen (”laite”) yritysasiakkailleen (”asiakas”) asiakkaan tekemän tilauksen (”tilaus”) perusteella joko Somic Oy:n ja asiakkaan väliseen sopimukseen perustuvana tai erillisenä toimituksena. Laitteeseen mahdollisesti liittyvistä muista palveluista kuten asennuksesta tai ylläpidosta sovitaan aina erikseen.

Toimitus

Ellei tilauksessa toisin sovita:

i. Laitteiden toimitusehto on vapaasti Somic Oy:n tai Somic Oy:n alihankkijan varastossa;

ii. hinnastossa ja tarjouksissa mainitut hinnat tarkoittavat pakkaamatonta laitetta. Somic veloittaa asiakkaalta laitteiden toimitus- ja pakkauskulut ja muut lisäkulut Somic Oy:n kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaan;

iii. Somic voi koota asiakkaan samaan toimitusosoitteeseen toimitettavaan tilaukseen enemmän kuin yhden tilauksen ja toimittaa tilausten mukaiset laitteet yhteistoimituksena tai osatoimituksina.

Laite katsotaan toimitetuksi, kun se on pakattu ja noudettavissa Somiclta, Somic Oy:n ilmoittamasta paikasta; tai kun laite on luovutettu kuljetusliikkeelle tai muulle kolmannelle osapuolelle, joka on määrätty toimittamaan laite asiakkaalle.

Toimitusaika

Somic toimittaa laitteen sovittuna aikana. Somic Oy:n ilmoittamat toimitusajat eivät ole sitovia, ellei tietystä toimitusajasta ole nimenomaisesti erillisesti sovittu. Ellei toimitusajasta ole sovittu, Somic toimittaa laitteen välittömästi tai heti kun se ovat saatavissa.

Asiakas ilmoittaa välittömästi, mikäli haluaa peruuttaa tilauksen. Asiakas ei voi peruuttaa tilausta sen jälkeen, kun Somic on lähettänyt sitä koskevan tilausvahvistuksen.

Mikäli toimitus viivästyy ilmoitetusta sitovasta toimituspäivästä ja viivästys johtuu Somicsta, eikä kysymys ole ylivoimaisesta esteestä, asiakas voi peruuttaa tilauksen (”peruutusoikeus”). Asiakkaalla ei ole peruutusoikeutta, mikäli viivästys on vähemmän kuin viisi (5) arkipäivää tai, mikäli viivästynyt laite ei kuulu Somic Oy:n normaaliin, varastoitavien laitteiden valikoimaan ja jonka Somic on tilannut tai hankkinut asiakkaan pyynnöstä.

Mikäli Somic Oy:llä on erääntyneitä saatavia asiakkaalta, Somic voi asiasta huomautettuaan pidättyä sovituista toimituksista, kunnes asiakas on suorittanut erääntyneet maksut. Sovitun toimitusajan katsotaan tällöin siirtyneen vastaavasti eikä asiakas voi esittää Somiclle mitään tästä viivytyksestä johtuvia vaatimuksia.

Laitteen omistusoikeus ja vaaranvastuu

Laitteen omistusoikeus siirtyy asiakkaalle, kun sen kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu. Somic pidättää laitteen omistusoikeuden kunnes koko kauppahinta on maksettu.

Vaaranvastuu laitteeseen siirtyy asiakkaalle, kun se luovutetaan asiakkaalle, kuljetusliikkeelle tai muulle kolmannelle osapuolelle, joka on määrätty toimittamaan laite.

Mikäli laitteen toimitus tai luovutus myöhästyy asiakkaasta johtuvista syistä, asiakkaan katsotaan laiminlyöneen laitteen vastaanottamisen siitä päivämäärästä lähtien, kun Somic on ollut valmis toimittamaan kyseisen laitteen ja on ilmoittanut tästä asiakkaalle.

Mikäli on sovittu että asiakas noutaa laitteen, asiakkaan katsotaan laiminlyöneen laitteen vastaanottaminen siitä päivämäärästä lähtien, kun Somic on ollut valmis toimittamaan laitteen, asiakas on vastaanottanut ilmoituksen laitteen saapumisesta ja tarvittava aika toimituksen täsmälliseen noutamiseen on umpeutunut. Vaaranvastuu siirtyy asiakkaalle laitteen vastaanottamisen laiminlyönnin tapahduttua.

Asiakas korvaa Somiclle mahdolliset kulut ja kustannukset (esim. säilytys- ja varastointikulut), joita Somiclle aiheutuu laitteen vastaanottamisen laiminlyönnin johdosta.

Toimituksen hyväksyminen

Laitteen toimitus katsotaan hyväksytyksi, kun se on kuitattu vastaanotetuksi ilman varaumaa. Reklamaatioaika toimituksesta ja laitteiden kuljetusvaurioista, joita ei ole mahdollista havaita lähetystä vastaanotettaessa, on seitsemän (7) vuorokautta siitä, kun laitteen toimitus on tosiasiallisesti tapahtunut.

Laitteiden käyttö

Asiakas vastaa täysimääräisesti laitteen käytöstä ja siitä, että sen käytössä noudatetaan lisäksi laitteen alkuperäisen valmistajan, oikeudenhaltijan tai Somic Oy:n sen käytölle asettamia ehtoja tai rajoituksia. Somic ei vastaa laitteesta laajemmin kuin mitä sen alkuperäinen valmistaja tai oikeudenhaltija vastaa suhteessa Somican.

Ellei toisin ole sovittu, asiakkaan vastuulla on laitteen ylläpitoon ja tukeen liittyvien sopimusten solmiminen laitteesta vastaavan toimittajan tai muun oikeudenhaltijan kanssa.

Takuu

Somic ei anna laitteille takuuta. Somic Oy:n myymällä laitteella on vain sen alkuperäisen valmistajan antama takuu ja takuuaika määräytyy laitteen valmistajan takuuehtojen mukaisesti. Tarkempia tietoja valmistajan antaman takuun olemassaolosta ja sisällöstä saa ottamalla yhteyttä Somican.

Somic pidättää oikeuden ohjata asiakas asioimaan suoraan valmistajan tai valmistajan valtuuttaman huoltoliikkeen kanssa.

Laitteelle tallennettu tieto ja ohjelmistot ovat asiakkaan vastuulla. Asiakas on vastuussa varmuuskopioiden ottamisesta, ellei toisin ole sovittu.

Puskuri Varastointi

Somic voi suorittaa asiakkaan Somiclta ostamille laitteille puskurivarastointia. Tällöin Somic välivarastoi omissa tiloissaan asiakkaan nimeämiä laitteita mahdollistaen niille lisäpalveluidensa tekemisen sekä nopean toimittamisen.

Sopijapuolet sopivat puskurivaraston perustamisesta ja koosta kirjallisesti erikseen. Sopijapuolet sopivat myös puskurivaraston koon ja laajuuden seurannasta sekä tarkentamisesta.

Somic Oy:llä on oikeus laskuttaa yli yhdeksänkymmentä (90) vuorokautta puskurivarastossa olleet laitteet asiakkaalta sovituilla hinnoilla.

Maksuehdot

Asiakas maksaa laitteen ja soveltuvat lisäkulut maksuehdolla neljätoista (14) päivää netto, ellei asiakkaan ja Somic Oy:n välillä ole erikseen toisin sovittu.

Somic laskuttaa asiakkaalle toimitetun laitteen viimeistään neljäntoista (14) vuorokauden kuluttua toimituksen tapahduttua.

Mikäli viranomaisten määräämissä maksuissa tapahtuu muutoksia ennen toimituspäivää, Somic Oy:llä on oikeus muuttaa laitteen hintaa vastaavasti, kun kyseiset muuttuneet hinnat tai maksut ovat hintaan vaikuttaneet.

Mikäli erääntyneitä laskuja on maksamatta, Somic toteaa saatavansa vaarantuneen tai asiakkaan taloudellinen tilanne heikkenee merkittävästi, Somic Oy:llä on oikeus katsoa kaikki asiakkaalta olevat saatavansa erääntyneiksi riippumatta siitä, mitä erääntymisistä on muutoin sovittu.

Somic voi vaatia ennakkomaksua tai takuita ennen laitteen toimitusta, mikäli asiakas laiminlyö maksuvelvoitteitaan tai mikäli Somic on saanut tiedon seikoista, jotka todennäköisesti vähentävät asiakkaan luottokelpoisuutta merkittävästi. Somic voi purkaa laitteiden tilauksen, mikäli asiakas ei toimita vaadittua vakuutta.

Asiakas suorittaa viivästyskorkoa viivästyneestä maksusta Suomen korkolain mukaisesti.

Valuuttaehto

Mikäli laitteen hinta perustuu ulkomaan valuuttaan ja kyseinen valuutta oleellisesti vahvistuu siihen nähden mitä se oli hinnastoa tai tarjousta laskettaessa, voi Somic muuttaa laitteen euromääräistä hintaa samassa suhteessa kuin kyseisen valuuttakurssi on muuttunut.

Vastuunrajoitus

Laite katsotaan myydyiksi ammattimaiseen käyttöön taikka ICT–alan asiantuntijalle tai ammattilaiselle. asiakkaalla ei ole oikeutta vedota ns. informaatiovirheeseen puuttuvien tai vieraskielisten käyttöohjeiden tms. syyn johdosta.

Kaikissa mahdollisesti aiheuttamissaan virhetilanteissa Somic Oy:n vastuu rajoittuu viallisen tai virheellisen laitteen korjaamiseen, vaihtamiseen samanlaiseen tai vastaavaan, taikka jos sellaista ei ole saatavissa, laitteen arvon korvaamiseen, Somic Oy:n valinnan mukaan. Somic ei koskaan ole velvollinen korvaamaan toiminnan keskeytykseen, tiedostojen taikka ohjelmistojen katoamiseen tai tuhoutumiseen liittyviä vahinkoja eikä muitakaan mahdollisia asiakkaalle tai kolmannelle aiheutuvia välillisiä vahinkoja.

Laitteen virheeksi ei katsota sen yhteensopimattomuutta tai toimimattomuutta yhdessä jonkin toisen laitteen tai ohjelmiston kanssa, vaikka nämä olisivat Somic Oy:n toimittamia, ellei Somic nimenomaisesti sellaista yhteensopivuutta tai toimivuutta takaa tai lupaa.

Vientirajoitukset

Somic Oy:n toimittama laite on tarkoitettu käytettäväksi asiakkaan kanssa sovitussa toimitusmaassa ja sen on tarkoitus pysyä kyseisessä toimitusmaassa. Jollei toisin ole kirjallisesti sovittu, on toimitusmaa Suomi.

Laitteen jälleenvienti tapahtuu kansainvälisten vientivalvontasäännösten alaisena. Asiakas ottaa itsenäisesti selvää kyseeseen tulevista ulkomaankaupan säännöksistä ja vientivalvontasäännöksistä ja hankkii itsenäisesti kaikki tarvittavat luvat toimivaltaisilta ulkomaankaupan viranomaisilta ennen laitteiden jälleenvientiä.

Taivas somic.jpeg

SOMIC OY PALVELUIDEN ERITYISEHDOT

Sovelluspalvelut

Näitä erityisehtoja sovelletaan Somic Oy:n ja sen konserniyhtiöiden (”Somic”) yritysasiakkaille (”asiakas”) jatkuvina palveluina toimittamiin sovelluspalveluihin (”sovelluspalvelu”) Somic Oy:n ja asiakkaan välisen sopimuksen perusteella.

Somic tuottaa sovelluspalvelun parhaaksi katsomallaan tavalla ja voi käyttää lisensoijia ja alihankkijoita. Somic voi muuttaa sovelluspalvelun tuottamisessa käyttämiänsä työmenetelmiä, laitteita, tietoliikenneyhteyksiä, ohjelmia tai muita sovelluspalvelun tai siihen kuuluvien järjestelmien osia ja vaihtaa käyttämiään lisensoijia tai alihankkijoita.

Somic vastaa siitä, että sovelluspalvelu toimii olennaisesti palvelukuvauksen ja viimeisimmän loppukäyttäjädokumentaation mukaisesti. Somic Oy:llä ei ole tätä vastuuta, mikäli sovelluspalvelu ei toimi johtuen tapaturmasta, väärinkäytöksestä tai luvattomista muutoksista.

Somic ei takaa, että:

Sovelluspalvelu sopii tiettyyn tarkoitukseen tai täyttää asiakkaan vaatimukset;

palvelu on keskeytyksetön, oikea-aikainen, virheetön tai haittaohjelmista vapaa;

palvelu ei loukkaa kenenkään oikeuksia;

palvelua voi käyttää ns. korkean riskin toiminnoissa, joissa on riski kuoleman tapauksesta, henkilövahingosta tai vahingosta omaisuudelle tai ympäristölle, eikä Somic vastaa sovelluspalvelun käytöstä ns. korkean riskin toiminnoissa.

Somic toimittaa asiakkaalle palvelun käyttöohjeet. Koulutus ei sisälly palveluun, ellei siitä ole erikseen sovittu. Palvelu ei sisällä tietoliikenteen datayhteyksiä, liittymiä, kapasiteettia, laitteita tai muita ohjelmistoja tai niiden turva- ja suojausjärjestelmiä, ja asiakkaan on hankittava nämä erikseen omalla kustannuksellaan. Asiakas on vastuussa näistä sovelluspalvelun käyttämisen edellytyksistä ja niistä aiheutuvista kustannuksista, mukaan lukien konfiguraatiot ja asetukset, ja niiden vaikutuksesta sovelluspalveluun. Sovelluspalvelun käyttö saattaa edellyttää käyttöliittymän tai ohjelmiston asentamista asiakkaan laitteeseen. Käyttöliittymä tai ohjelmisto mahdollistaa sovelluspalvelun käyttämisen asiakkaan laitteelta.

Sovelluspalvelun toimittaminen ja hyväksyminen

Sopimuksessa sovitaan sovelluspalvelun toimitusaika. Jos toimitusajasta ei ole sovittu, noudatetaan sopimuksen toimitusaikoja.

Asiakkaan on annettava Somic Oy:lle riittävät ja oikeat tiedot toimitusta varten ja muutoinkin parhaalla mahdollisella tavalla myötävaikutettava sovelluspalvelun toimittamiseen. Asiakas vastaa Somiclle antamistaan tiedoista ja ohjeista sekä niiden päivittämisestä.

Jos sovelluspalvelu sisältää mahdollisuuden tallentaa tietoa, Somic Oy:n vastuu tietojen tallessa pitämisestä alkaa siitä hetkestä, kun tiedot on onnistuneesti tallennettu osana sovelluspalvelun käyttöön siirtymistä ja Somic on ilmoittanut asiakkaalle, että tallentaminen on onnistunut.

Jos toimitus viivästyy asiakkaasta tai kolmannesta osapuolesta, mukaan lukien lisenssinantaja tai Somic Oy:n toimittaja, johtuvasta seikasta, toimitusaikaa jatketaan, kunnes toimituksen estävä tekijä on korjattu tai poistunut.

Somic ja asiakas voivat sopia sovelluspalvelun koekäyttöajasta.

Koekäyttöajalla Somic Oy:llä ei ole mitään velvoitteita eikä vahingonkorvausvastuuta. Asiakas ei ole velvollinen maksamaan palvelumaksua koekäyttöajalta, mutta asiakkaan on muutoin noudatettava sopimusta ja näitä erityisehtoja.

Somic Sovelluspalvelun käyttö

Somic tai mahdollinen kolmas osapuoli omistavat kaikki sovelluspalveluun liittyvät immateriaalioikeudet, eikä niitä miltään osin siirretä asiakkaalle. Somic myöntää asiakkaalle sovelluspalveluun tai sovellukseen ei-yksinomaisen käyttöoikeuden sopimuksen voimassaoloajaksi siinä laajuudessa kuin on välttämätöntä sovelluspalvelun hyödyntämiseksi sopimuksen mukaisesti asiakkaan sisäisessä käytössä.

Palvelun käyttöoikeus ei ole siirrettävissä ilman Somic Oy:n kirjallista lupaa..

Asiakas saa käyttää palvelua vain omassa toiminnassaan.

Asiakkaalla ei ole oikeutta jälleenmyydä tai jaella sovelluspalvelua, tai käyttää sitä palvelukeskuksen perustana.

Sovellukset kuten Somic Connect, Somic portal, SMS palvelu, ja Somic API sovellusta tai muita sovelluksia, ohjelmistoja ei saa purkaa, uudelleen koota tai vastaavalla tavalla selvittää. Asiakas ei saa kehittää, muuttaa tai muokata palvelua tai sovellusta. Sovellusta ei saa myöskään kopioida muutoin kuin pakottavan tekijänoikeuslain- säädännön rajoissa.

Asiakas saa luovuttaa sovelluspalvelun käyttöön vain nimetyille käyttäjille. Sopijapuolet voivat sopia palvelun käytöstä myös siinä tapauksessa, että asiakas hankkii suoraan Somic Oy:n päämieheltä (myöhemmin lisenssiantaja) tarvittavat ohjelmistolisenssit sovellukseen. Asiakas antaa Somiclle oikeuden varmistaa lisenssinantajalta, että asiakkaalla on sovelluspalvelun sopimuksen mukaiseen käyttöön tarvittavat lisenssit koko sopimuskaudeksi. Jos lisenssien voimassaolo päättyy ennen palvelua koskevan sopimuksen päättymistä, Somic Oy:llä on oikeus muuttaa palvelun hintaa vastaamaan puuttuvat lisenssit sisältävää palvelua tai harkintansa mukaan lopettaa palvelun tuottaminen. Somic ei vastaa puuttuvien käyttöoikeuksien ja lisenssien aiheuttamista katkoista palveluun.

Palvelujen käyttö tapahtuu asiakkaan vastuulla. Somic ei ole vastuussa sovelluspalvelun tai internetsivujen kautta saadusta kolmannen osapuolen tuottamasta informaatiosta, materiaalista, tuotteista tai muista palveluista.

Palvelu, siihen liittyvä sovellus ja käyttöoikeudet toimitetaan ”sellaisinaan” ja ”sellaisina kuin ne ovat saatavilla”. Palvelun käyttö pyritään tarjoamaan jatkuvasti periaatteen 24/7 mukaisesti pois lukien tilapäiset palvelukatkokset ja huoltoikkunat, jotka voivat johtua sovelluspalvelun ylläpito-, päivitys- tai korjaustoimenpiteistä taikka sovelluspalvelun saatavuuden, suorituskyvyn, palautettavuuden, tietoturvan tai hallittavuuden varmistamiseksi tai palauttamiseksi tehdyistä toimenpiteistä tai muista vastaavista katkoksista. Somic Oy:llä ei ole korvausvelvollisuutta katkoksista. Somic ilmoittaa asiakkaalle katkoksista, jos se on kohtuudella mahdollista.

Palveluun sisältyvät asiakkaan käytettävissä olevat laitteet vaihdetaan ja korjataan niiden normaali kuluminen huomioon ottaen. Asiakas ei saa ylläpitää, muuttaa tai muokata laitteita tai niihin liittyviä ohjelmistoja ilman Somic Oy:n suostumusta.

Asiakkaan on sallittava sovelluspalvelun ”päästäpäähän” valvonta. Somic ylläpitää sovelluspalvelun käyttökunnossa ja antaa asiakastukea näiden ehtojen mukaisesti, ellei asiakkaan kanssa ole toisin sovittu. Ellei toisin ole sovittu, käyttötuki (help desk) on avoinna arkisin kello 8 ja 16 välisenä aikana.

Somic ottaa vastaan vikailmoituksia ympäri vuorokauden. Virhetilanteessa Somic oman harkintansa mukaan joko korjaa sovelluspalvelun, toimittaa sovelluspalvelun uudelleen tai toimittaa korvaavan palvelun. Ellei muuta ole sovittu, Somic aloittaa vastuunsa piiriin kuuluvan työn kolmen (3) työpäivän kuluessa vikailmoituksen vastaanottamisesta.

Vasteajan kuluminen katkeaa, jos työn estää asiakkaan vastuulla oleva, kolmannesta osapuolesta johtuva tai muu Somicsta riippumaton syy. Jos Somic ei saa korjattua tai uudelleentoimitettua tai korvattua sovelluspalvelua kohtuullisessa ajassa, Somic palauttaa asiakkaalle palvelumaksun siltä osin kuin sovelluspalvelu ei ollut asiakkaan saatavilla johtuen Somicsta. Asiakkaalla ei ole oikeutta muihin korvauksiin.

Somic päättää korjaamisen, uudelleentoimittamisen tai korvaamisen tavan, mutta se saattaa edellyttää toimenpiteitä myös asiakkaalta. Vika katsotaan hyväksytysti korjatuksi, kun palvelu toimii sopijapuolten yhteisessä testissä tai kun asiakas toteaa sen toimivan, kuitenkin viimeistään yhden (1) vuorokauden kuluttua siitä, kun Somic ilmoitti sen toimivan. Somic Oy:llä ei ole velvollisuutta korjata kolmannen osapuolen tuottamissa ohjelmistoissa olevia virheitä. Somic Oy:llä ei myöskään ole velvollisuutta korjata sellaisia vikoja ja häiriöitä, jotka johtuvat asiakkaan, muun käyttäjän tai kolmannen osapuolen vastuulle kuuluvasta syystä, kuten sovelluspalvelun virheellisestä käytöstä, huolimattomuudesta sovelluspalvelun tai laitteiden käyttöä koskevien ohjeiden noudattamisessa tai sovelluspalvelun ja sopimuksen piiriin kuulumattomista laitteista, ohjelmistoista, asetuksista, määrityksistä, yhteyksistä tai muista palvelun käyttämisen edellytyksistä. Jos asiakkaan ilmoittama vika tai häiriö ei kuulu Somic Oy:n huolto- tai ylläpitovastuun piiriin, Somic veloittaa vian tai häiriön etsimisestä tai paikallistamisesta hinnaston mukaiset maksut, tai jos kyse on Somic Oy:n alihankkijan suorittamasta työstä, alihankkijan veloittamat maksut. Somic voi lisäksi veloittaa sellaisesta huolto- tai ylläpitotyöstä, joka ei kuulu sovittuun palveluun.

Maksut ja laskutus

Asiakas maksaa sovellus palvelusta ja sen käytöstä sovitut tai kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaiset maksut. Maksuvelvollisuus alkaa sovelluspalvelun toimituspäivästä.

Koekäyttötilanteissa sopimuksen jatkuessa maksuvelvollisuus alkaa koekäyttöjakson päättymisistä seuraavasta päivästä.

Sopimuksen ollessa voimassa sopijapuolet voivat sopia sovelluspalvelun kapasiteetin nostamisesta ja tähän perustuvista uusista hinnoista.

Jos Somic on asiakkaan vaatimuksesta tehnyt erityisjärjestelyä vaatineita töitä, Somic Oy:llä on oikeus laskuttaa näistä aiheutuneet lisäkustannukset.

Somic laskuttaa maksut Somic Oy:n määrittelemien laskutuskausien mukaisesti. Maksuehto on 14 päivää netto laskun päiväyksestä.

Tuetut versiot

Palvelu tukee rajoitettua määrää käyttöjärjestelmiä ja vaatii tiettyjä apuohjelmistoja mukaan lukien asiakasohjelmistot ja laitteet. Tuetut laitteiden ja ohjelmistojen yhdistelmät saattavat muuttua sopimuksen aikana. Somic ylläpitää listaa tuetuista versioista ja vaadituista komponenteista.

Somic Oy:llä ei ole velvollisuutta toimittaa sovelluspalvelua, jos asiakas käyttää sellaista ohjelmistoa, ohjelmistoversiota, laitetta tai muita asiakkaan hankittavaksi kuuluvia käyttämisen edellytyksiä, jotka eivät ole soveltuvia sovelluspalveluun, tai ylläpitää tai tukea sovelluspalvelua ympäristössä, joka eroaa Somic Oy:n muiden asiakkaiden palveluympäristöstä.

Asiakkaan on sallittava automaattiset päivitykset. Mikäli sovelluspalvelun päivitys sitä vaatii, asiakkaan on tehtävä version muutos tai muu ylläpitotoimi yhdessä Somic Oy:n kanssa. Jos Somic tekee sellaisia muutoksia, jotka normaalisti kuuluvat asiakkaan tehtäviksi, Somic laskuttaa asiakasta näistä toimista hinnaston mukaan.

Muutokset sovelluspalveluun

Sen lisäksi, mitä sopimuksessa on sovittu, Somic Oy:llä on oikeus alan ja oman toimintansa kehitys huomioiden muuttaa sovelluspalvelujen teknistä toteutusta siten, että palvelutaso ei kokonaisuutena alene. Somic Oy:n palvelukuvauksiin tekemää muutosta ei pidetä sopimuksen muutoksena eikä se oikeuta asiakasta irtisanomaan sopimusta.

Somic Oy:llä on oikeus lopettaa sovelluspalvelun tai sen ominaisuuden tuottaminen, jos siihen on perusteltu syy, ja jos palvelutaso ei olennaisesti heikkene. Somic Oy:llä on tällöin oikeus irtisanoa sopimus lopetettua sovelluspalvelua tai ominaisuutta koskevin osin ilmoittamalla tästä asiakkaalle kirjallisesti vähintään kuukautta ennen sovelluspalvelun lopettamista.

Somic ilmoittaa muutoksista aina, kun se on kohtuudella mahdollista. Somic ei vastaa asiakkaan laitteistojen, ohjelmistojen tai muun toimintaympäristön mahdollisista muutoksista tai muutoksiin liittyvistä kustannuksista tällaisissa tapauksissa.

Sovelluspalvelun väärinkäyttäminen

Asiakkaan ja loppukäyttäjän on käytettävä sovelluspalvelua siten, ettei käytöstä aiheudu lainvastaista haittaa tai häiriötä palveluille, yleisen viestintäverkon toimivuudelle, muille käyttäjille tai kolmansille tahoille. Asiakas ei myöskään saa käyttää sovelluspalvelua automaattisia järjestelmiä hyväksikäyttäen riippumatta siitä, onko kyseessä käyttö suoramarkkinointiin vai muu käyttö. Asiakas vastaa sovelluspalvelun kautta toisille loppukäyttäjille, kolmansille tai Somic Oy:n tai kolmansien osapuolien palvelimille toimitetusta sisällöstä ja aineistosta ja sovelluspalveluun tai sovelluspalvelun avulla tallennetusta sisällöstä ja aineistosta.

Asiakas vastaa myös siitä, että asiakkaan vastuulla olevat laitteet ja asiakkaan toimittama ja asiakkaan sovelluspalvelun kautta toimitettu sisältö ja aineisto eivät aiheuta häiriötä sovelluspalvelulle tai sovelluspalvelun saatavuudelle, viestintäverkolle, loukkaa hyvää tapaa tai lain ja viranomaisten määräyksiä ja suosituksia sekä kolmansien tekijänoikeuksia.

Jos Somic, viranomainen tai kolmas osapuoli väittää, että asiakkaan sovelluspalvelun kautta on toimitettu tällaista sisältöä tai aineistoa toisille loppukäyttäjille tai vastaavasti Somic Oy:n tai kolmannen osapuolen palvelimille, Somic Oy:llä on oikeus asiakasta kuulematta poistaa tällainen loukkaava sisältö tai aineisto tai estää sovelluspalvelun käyttö käytettävissä olevin keinoin. Asiakas vastaa sovelluspalvelua hyväksikäyttäen välitetyn sisällön ja aineiston katoamisesta, muuttumisesta tai viivästymisestä sekä sisältöön ja aineistoon liittyvistä vaatimuksista ja riidoista ja niistä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

Sovelluspalvelun keskeyttäminen

Sen lisäksi mitä sopimuksessa on sovittu Somic Oy:n oikeudesta keskeyttää palvelujen toimittaminen, on Somic Oy:llä lisäksi oikeus keskeyttää sovelluspalvelun toimittaminen asiakkaalle kokonaan tai osittain seuraavista syistä:

i. Keskeyttäminen on tarpeen sovelluspalvelun tai niiden osan korjaamista, päivittämistä, ylläpitoa tai kunnossapitoa varten, palveluihin liittyvän viestintäverkon tai sen osan korjausta tai rakentamista varten, tai palvelujen tietoturvallisuuden, käytettävyyden tai toimivuuden varmistamiseksi muutoin.

ii. Sovelluspalvelun käyttötavasta tai asiakkaan vastuulla olevasta laitteista on aiheutunut tai aiheutuu haittaa tai häiriötä Somic Oy:n laitteille, yleiselle tai kolmannen osapuolen käytössä olevalle viestintäverkolle, tietoliikenneyhteyksien käytölle tai käyttäjille;

iii. Somic Oy:llä on perusteltu syy epäillä, että sovelluspalvelua on käytetty lainvastaiseen tai hyvän tavan vastaiseen toimintaan; iv. asiakas välittää sovelluspalvelun kautta ei-toivottua aineistoa (esim. roskaposti); v. Somic ilmoittaa asiakkaalle keskeytyksestä etukäteen, jos se on kohtuudella mahdollista.

Sovelluspalvelun käytön keskeyttäminen ei lakkauta käytön määrästä riippumattomien maksujen maksuvelvollisuutta. Somic voi periä käytön uudelleen avaamisesta kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaisen maksun, jos keskeyttäminen johtuu asiakkaasta.

Taivas somic.jpeg

SOMIC OY PALVELUIDEN ERITYISEHDOT

Asiantuntijapalvelut

Yleistä Näitä erityisehtoja sovelletaan Somic Oy:n ja sen konserniyhtiöiden (”Somic”) yritysasiakkaille (”asiakas”) asiakkaan tekemän tilauksen (”tilaus”) perusteella toimittamiin asiantuntijapalveluihin (”asiantuntijapalvelu”) Somic Oy:n ja asiakkaan väliseen sopimukseen liittyen siinä määriteltyihin palveluihin kuulumattomina lisätöinä tai erillisenä toimeksiantona.

Asiantuntijapalvelun toteuttaminen

Sopijapuolet määrittelevät asiantuntijapalveluihin kuuluvat tehtävät ja niiden aikataulun kirjallisesti tilauksen tekemisen yhteydessä.

Somic toteuttaa asiantuntijapalvelut Somic Oy:n työmenetelmien mukaisesti.

Sopijapuolet varaavat tarpeelliset työtilat ja -välineet asiantuntijapalvelun tekemistä varten.

Sopijapuolet myötävaikuttavat asiantuntijapalvelun toteuttamiseen sellaisten tekijöiden osalta, jotka ovat sopijapuolen määrättävissä tai hallinnassa. Sopijapuolet tekevät asiantuntijapalvelun tekemiseksi tarvittavat päätöksensä viivytyksettä.

Somic antaa asiakkaalle tietoja asiantuntijapalvelun edistymisestä kirjallisesti sovitulla tavalla. Ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, Somic Oy:n antaa tiedot asiantuntijapalvelun edistymisestä kirjallisesti vähintään kerran kuukaudessa sekä loppuraportissa. Jos asiantuntijapalvelua ei ole sovittu tehtäväksi kiinteään hintaan, Somic Oy:n on annettava tiedot myös käytetystä työajasta.

Asiantuntijapalvelun hyväksyminen

Ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, asiakas ilmoittaa hyväksymisensä tai huomautuksensa Somic Oy:n asiantuntijapalvelun edistymisestä antamaan kirjalliseen ilmoitukseen, väli- tai loppuraporttiin sekä Somic Oy:n asiakkaalle luovuttamiin asiantuntijapalvelun tuloksiin ilman aiheetonta viivytystä.

Ellei asiakas tee kirjallista huomautusta seitsemän (7) päivän kuluessa ilmoituksen tai väliraportin vastaanottamisesta, ilmoitukseen tai väliraporttiin sisältyvä työ katsotaan hyväksytyksi. Loppuraporttiin sisältyvä työ taikka Somic Oy:n asiakkaalle luovuttama asiantuntijapalvelun tulos katsotaan vastaavasti hyväksytyksi, ellei asiakas tee kirjallista huomautusta kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa loppuraportin taikka tulosten vastaanottamisesta. Jos asiantuntijapalveluun ei sisälly loppuraporttia eikä asiantuntijapalvelun tulosten luovuttamista, asiakkaan katsotaan hyväksyneen asiantuntijapalvelun, jos asiakas ei tee kirjallista huomautusta kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa asiantuntijapalvelun tekemisestä.

Asiantuntijat

Jos on sovittu, että Somic Oy:llä on oikeus käyttää asiantuntijapalvelun tekemiseen vain nimettyä henkilöä eikä kyseinen henkilö Somicsta riippumattoman syyn kuten työpaikan vaihtamisen, pitempiaikaisen sairauden tai muun vastaavan syyn takia ole käytettävissä asiantuntijapalvelun tekemiseen, Somic on velvollinen osoittamaan toisen, vastaavat taidot omaavan henkilön kyseisen asiantuntijapalvelun tekemiseen.

Jollei Somic Oy:llä ole esittää uutta henkilöä tai asiakas perustellusta syystä ei hyväksy Somic Oy:n esittämää uutta henkilöä, kummallakin sopijapuolella on oikeus irtisanoa kyseinen asiantuntijapalvelu päättymään välittömästi ilmoittamalla tästä kirjallisesti toiselle sopijapuolelle. Tällöin kummallakaan sopijapuolella ei ole oikeutta esittää asiantuntijapalvelun päättymisen perusteella vaatimuksia toisiaan kohtaan lukuun ottamatta Somic Oy:n oikeutta saada tilauksen mukainen maksu ennen asiantuntijapalvelun päättymistä tehdystä asiantuntijapalvelusta luovutettuaan asiakkaalle ennen asiantuntijapalvelun päättymistä tehdyn asiantuntijapalvelun tulokset.

Virhevastuu

Somic Oy:n vastuu asiantuntijapalvelun virheistä rajoittuu virheen korjaamiseen tai asiantuntijapalvelun uudelleen tekemiseen omalla kustannuksellaan ja edellyttää, että asiakas ilmoittaa Somiclle virheestä kirjallisesti kohdan mukaisen hyväksymisajan puitteissa.

Tilauksen voimassaolo ja irtisanominen

Määräajaksi sovittu asiantuntijapalvelua koskeva tilaus päättyy ilman irtisanomista määräajan kuluttua umpeen ja määrätyn asiantuntijapalvelun tekemistä koskeva tilaus siihen kuuluneiden tehtävien tultua tehdyiksi.

Ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, asiakas voi irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan asiantuntijapalvelua koskevan tilauksen päättymään yhden (1) ja Somic kolmen (3) kuukauden kuluttua irtisanomisesta.